ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREWodór
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


Przyspieszenie w sektorze emobility - ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjęta przez Sejm
11.01.2018r. 13:15

Dorota Zabłocka, Łukasz Bondaruk, Aleksandra Pawłowicz, Zespół Energetyki Innowacyjnej EY
Temat elektromobilności nie traci na swojej popularności nie tylko wśród przedstawicieli branży. Jak na ustawę dotykającą sektora motoryzacyjnego przystało, prace toczą się z imponującą prędkością. Powodów może być kilka, wśród nich wskazać można z pewnością widmo nałożenia na Polskę sankcji w postaci kar pieniężnych za brak implementacji dyrektywy 2014/94/UE z 22 października 2014 r. oraz energiczne rozpoczęcie kadencji przez nowego Prezesa Rady Ministrów. 10 stycznia 2018 r. projektowana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych trafiła pod obrady połączonych Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Infrastruktury, wynikiem czego jest nowe brzmienie dokumentu, które wraz ze sprawozdaniem zostało skierowane do Sejmu, a następnie przyjęte przez Sejm 11 stycznia 2018 r. Pomimo priorytetowego traktowania prac nad ustawą wciąż aktualne pozostaje pytanie, czy projekt ustawy, który nabiera obecnie coraz wyraźniejszego kształtu, umożliwi oczekiwany przez branżę rozwój rynku elektromobilności w Polsce?
Prace nad projektem

Przyglądając się intensywności prac nad projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: "Projekt Ustawy") nasuwa się pytanie skąd to tempo? W naszej ocenie wynika ono przede wszystkim z konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dalej: "Dyrektywa"). Zgodnie z Dyrektywą, państwa członkowskie zostały zobowiązane do implementacji jej przepisów do 18 listopada 2016 r. Z uwagi na prowadzone przez Komisję Europejską postępowanie w sprawie braku implementacji przez Polskę Dyrektywy oraz zapowiadanym wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w I kwartale 2018 r., Minister Energii w piśmie przewodnim do Projektu Ustawy zwrócił się z prośbą do Rady Ministrów o uznanie Projektu Ustawy za pilny.

W naszym ostatnim artykule opublikowanym na łamach cire.pl opisaliśmy założenia Projektu Ustawy w pierwotnym brzmieniu z 26 kwietnia 2017 r., po zmianach z dnia 13 października 2017 r. oraz po zmianach z 22 listopada 2017 r. W ramach przypomnienia, Projekt Ustawy tworzy ramy prawne dla rozwoju rynku paliw alternatywnych i elektromobilności w Polsce, wprowadzając m.in. regulacje dotyczące budowy oraz zasad funkcjonowania infrastruktury ładowania, instrumentów wsparcia dla przyszłych nabywców pojazdów elektrycznych i napędzanych paliwami alternatywnymi oraz rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego.

Kierunek rozwoju emobility w świetle projektu

Jak dalece różni się aktualny brzmienie z 10 stycznia 2018 r. od poprzednich wersji Projektu Ustawy? Przede wszystkim dokonano zmian w zakresie definicji punktu ładowania i ogólnodostępnej stacji ładowania, usuwając z nich inne rodzaje pojazdów takich jak motorowery, rowery czy wózki rowerowe. Minister Energii uzasadniając te zmiany wskazał przede wszystkim na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na ładowaniu pojazdów silnikowych. Pozostając przy zmianach pojęciowych warto wspomnieć doprecyzowanie definicji stacji ładowania, dzięki któremu punkty ładowania w gospodarstwach domowych będą wyłączone spod dozoru technicznego UDT.

Ponadto, usunięty został obowiązek organu właściwego do zarządzania ruchem na drogach publicznych do zasięgania opinii operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w zakresie wyznaczania miejsc postojowych na drogach dla pojazdów elektrycznych przy ogólnodostępnych stacjach ładowania. Zamiast tego, na operatora ogólnodostępnej stacji ładowania nałożono obowiązek uzgodnienia z tym organem liczby możliwych do wyznaczenia stanowisk postojowych przy jego stacji. Doprecyzowano również, że z miejsca postojowego przy ogólnodostępnej stacji ładowania można korzystać wyłącznie w czasie ładowania.

Istotną zmianą jest ograniczenie obowiązku posiadania odpowiedniego udziału we flocie pojazdów wykorzystywanych przy wykonywaniu zadania publicznego pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym do jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku pozostałych organów administracji państwowej utrzymany został generalny obowiązek udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanej w obsługującym je urzędzie lub instytucji gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym obsługę w zakresie transportu osób.

Co więcej, aby zapewnić przekazywanie przez operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania informacji o dostępności punktów oraz cenie usług ładowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, wprowadzono nową formę ich przekazywania, bazującą na usługach sieciowych. Przewidziane w poprzednich projektach formularze elektroniczne będą używane w zakresie danych dotyczących oznaczenia firmy operatora, rodzaju infrastruktury obsługiwanej przez niego oraz współrzędnych stacji, i brak tylko tych danych podlegać będzie sankcji pieniężnej. Przesunięto także w czasie termin wprowadzenia Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych z 1 lipca 2018 r. na dzień 1 stycznia 2019 r. W założeniu zapewnić ma to większą sprawność funkcjonowania rzeczonej ewidencji.

Wartymi uwagi są z pewnością zmiany wysokości kar pieniężnych w stosunku do tych wskazanych w Projekcie Ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. Podwyższono górną granicę kary za brak przeprowadzenia badań technicznych (z 10 000 zł do 100 000 zł). Ponadto, obniżono górną granicę kary dla operatora systemu dystrybucyjnego gazowego za brak opracowania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji (z 2 000 000 zł do 500 000 zł). Co więcej, podwyższono dolną granicę kary za nie wybudowanie stacji gazu ziemnego przez operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (z 1 000 zł do 10 000 zł). Wprowadzono karę za brak dostępności punktów bunkrowania LNG w portach sieci bazowej TEN-T (kara od 50 000 zł do 1 000 000 zł). Jednocześnie zrezygnowano z kar związanych z zapewnieniem odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa stacji gazu ziemnego.

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji w odniesieniu do działalności w zakresie magazynowania energii elektrycznej, niezależnie od jej skali (uprzednio było to ograniczone do instalacji o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW).

Przesunięty został na 15 marca 2020 r. termin wyznaczony gminom na sporządzenie projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w przypadku braku osiągnięcia określonej liczby punktów ładowania w ustawowym terminie. Dodatkowo, zgodnie z najnowszymi zmianami, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzyska dodatkową kompetencję, zgodnie z którą będzie mógł wyznaczać operatora stacji ładowania, który będzie jednocześnie pełnił zadania dostawcy usług ładowania.

Wypracowane przez Komisję zmiany

Jak wspomniano na wstępie, 10 stycznia 2018 r. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisja Infrastruktury obradowały nad Projektem Ustawy w brzmieniu z 15 grudnia 2017 r. Większość wniesionych uwag miała charakter techniczny i językowy i jedynie część z nich odnosiła się do merytorycznych aspektów funkcjonowania rynku emobility.

Zasadnicze zmiany wniesione do Projektu Ustawy dotyczą wprowadzenia definicji "punktu tankowania wodorem" w artykule odnoszącym się do opracowywanego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji gazu ziemnego wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T. Należy podkreślić, że obradujący posłowie pozytywnie ocenili umieszczenie tej definicji w brzmieniu: "zespół urządzeń służących do zaopatrywania pojazdów napędzanych wodorem w wodór, w celu napędu silników tych pojazdów". W naszej ocenie zapis ten może stanowić punkt odniesienia do dalszych prac nad zmianami prowadzącymi do określenia mechanizmów stymulujących rozwój technologii wykorzystującej wodór jako paliwo alternatywne w transporcie.

Druga omawiana podczas obrad kwestia dotyczyła usunięcia zapisów regulujących maksymalną dzienną opłatę za wjazd do strefy czystego transportu. Opłaty te miałyby być ponoszone przez użytkowników pojazdów samochodowych innych niż pojazdy elektryczne, napędzane wodorem czy gazem ziemnym oraz innych wskazanych wprost w Projekcie Ustawy (m.in. pojazdów służb mundurowych czy autobusów szkolnych). Wynikiem wypracowanej 10 stycznia 2018 r. zmiany usunięto przepisy normujące opłaty za wjazd do stref czystego transportu, przez co gminy uzyskają dowolność w doborze mechanizmów ograniczających wjazd do tej strefy.

Początek prac nad brzmieniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych mógł sugerować, że będzie to podróż długa i wyboista, jednak po niespełna roku cel wydaje się być bliski, a kształt projektowanego rynku i mechanizmów rozwoju infrastruktury dość klarowny. W prace nad Projektem Ustawy zaangażowane były różne środowiska - branżowe, prawnicze, naukowe, które wspomagały prace legislacyjne, przedstawiając postulaty obrazujące praktyczne aspekty funkcjonowania tego rynku. Choć prace nad ustawą przewidują jeszcze kilka etapów, to obecne tempo i zaangażowanie regulatora oraz branży pozwalają sądzić, że widok pojazdu elektrycznego na sąsiednim pasie lub na miejscu postojowym przy osiedlowym sklepie nie będzie nikogo dziwić.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE